OK
The Universal Selection Source:
Adhesives Ingredients

Kowa MAPTAS

Technical DataSheet | Supplied by Kowa

Kowa MAPTAS is methacryloyl aminopropyl trimethyl ammonium methylsulfate. It is a cationic monomer. Used in adhesives.

Kowa MAPTAS Product details

Product Type
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Chemical Composition
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CAS Number
51441-65-7
Product Status
xxxxxxxxxx
Labels/Agency Rating
xxxxxxxxxxxxxxxx
Last edited Jun 8, 2016
Back to Top